Risevandværk

       
Takstblad for Rise Vandværk A.m.b.a. - 2024
       
Der betales anlægsbidrag for boligers vedkommende i forhold til antal boligenheder. Alle andre forbrugstyper betaler anlægsbidrag, i forhold til det årlige vandforbrug.
andre forbrugstyber betaler anlægsbidrag i forhold til det årlige vandforbrug  
       
Rise Vandværk A.m.b.a.    www.risevandvaerk.dk 
Vandværksvej 3      
6230 Rødekro   risevandvaerk@gmail.com
       
Driftsbidrag beregnet ud fra Driftsbudget    Ekskl. moms    Inkl. moms  
Fast årligt bidrag pr. bolig  kr.            500,00               625,00
Målebidrag pr bolig kr.            100,00               125,00
Pris pr. m3 kr.                3,25                  4,06
Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (Vandskat) inkl. bidrag til grundvandskortlægning. kr.                6,37                  7,96
       
Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) Beregnet ud fra anlægskartotek    Ekskl. Moms   Inkl. moms 
Hovedanlægsbidrag:      
Pr. boligenhed 0 -500 m3/år kr.         3.126,11            3.907,63
Øvrige boligenheder 501 – 2.000 m3/år    + 10% kr.         3.438,72            4.298,40
Øvrige boligenheder  2.001 – 5.000 m3/år     + 20 % kr.         3.751,33            4.689,16
Øvrige boligenheder 5.001 – 10.000 m3/år    + 30 % kr.         4.063,94            5.079,92
Forsyningsledningsbidrag i byzone pr. boligenhed kr.         7.250,00            9.062,50
Forsyningsledningsbidrag i landzone pr. boligenhed kr.        21.937,50          27.421,88
Stikledningsbidrag pr. stk Kr.         6.000,00            7.500,00
       
Ovennævnte tilslutningsafgift gælder kun hvor ejendommen      
har facade til vandværkets nuværende forsyningsanlæg      
I erhvervsområder betales ikke forsyningsledningsbidrag.  Byggmodningsforetagendet betaler i stedet
faktiske udgifter til etablering af forsyningsledning, medens bidragerne til hovedanlæg og stikledning
betales af grundejer ved tilslutning      
       
Forbrug over 10.000 m3 fasrlægges efter forhandling og godkendelse af kumonalbestyrelsen
       
Kantakt vandværket ved vandspil fra skjult ledning, hvordet eventuelt vil være muligt at få refusion af
afgift for ledningsført vand(ststsafgift, vandskat) og afgift til vandværket jfr.gældendelovgivning
       
Ny Byggeri   Excl. Moms Incl. moms
Aafregnes Efter måler fra byggeriets start pr. m3   10,24 kr. 12,80 kr.
Administration af byggevand afregnes med   250,00 kr. 312,50 kr.
       
Gebyrer    Ekskl. moms   Inkl. moms 
Rykkegebyr ved manglende betaling kr.            100,00  Momsfrit  
For sen indsendelse af selvaflæsningskort  kr.            100,00  Momsfrit  
Skøn af vandforbrug pga. manglende aflæsning kr.            100,00               125,00
Forgæves kørsel efter aftale til forbruger kr.            200,00               250,00
Lukke gebyr 1) Kr.            500,00  Momsfrit 
Genåbningsgebyr 1) kr.         1.500,00            1.875,00
       
       
Drifts- og anlægsbidrag godkendt af__________________ kommunalbestyrelse, den_____ / 20xx.